Poplatok za kurz

Poplatok za kurz

je nutné uhradiť v hotovosti alebo prevodom najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu na účet, IBAN SK52 1100 0000 0029 2286 6715 vedenom v Tatra banka a.s. Variabilný symbol = dátum narodenia dieťaťa + do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

NOVINKA – možnosť platby cez program BENEFIT

Storno poplatky

ORGANIZÁTOR:

Pri zrušení kurzu zo strany organizátora viac ako 5 dní pred začatím kurzu sa vracia celá uhradená suma.

KLIENT:

  • Pri zrušení kurzu 5 dní pred začiatkom sa platí storno poplatok vo výške jednej lekcie.
  • Pri zrušení kurzu menej ako 5 dní pred začatím kurzu sa platí storno poplatok vo výške 2 lekcií.
  • Zrušením kurzu po 1 alebo 2 lekcii vzniká storno poplatok 50%.
  • Zrušením kurzu po tretej lekcii bude klientovi vrátených 50% zo zvyšku kurzu.
  • Pri zrušení kurzu po 4 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného a vzniká tak 100% poplatok.